Skip to main content

Full text of "An teagaisg Chriosd"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 
in 2014 http://archive.org/details/teagaisgchriosd1871 macd A.JST 

TEAGAISG- CHRIOSD, AIR A CRUINNEACHADH AGUS AIR 
A CUR A MACH AS UR, 

LE — 

IAIN DOMHN ULLACH, 

Sagairt AGUS V. G. I TORONTO : 
Printed by Nicholson & Co., 
1871. PREFACE. This Edition of the G-aelic Gate- I 
chism is authorised to be printed I j 
by His Lordship the Right Rever- j 
end Bishop Horan, of Kingston, j i 
and presented as true Catholic o 
doctrine by John Macdonald, E 
Priest and Y. Gr. 

The principal part of the mater- 
ial has been taught and handed {, 
down from one^fgeneration to an- jj 
other among the Roman Catholics | (h 
of the Highlands and Islands of 
Scotland, and collected from oral Jj 
recitations, carefully compared | ik 
with the teachings of the Church, I 1 
and found to contain sound doc- Jj 
trine, good and pious counsels,good ^ 
instructions and admonitions, as j 
well as being more smooth and i»e e 
harmonious than anything at pre- 
sent accessable in the Gaelic lan- hi 
guage. CONTENTS. The true Christian. - - - 5 
Chap. I— The sign of the Cross-, a short Creed. 5 
The enemies of the Cross, - - - 7 
The end of our Creation. - - -7 
Chap. II— What is necessary and sufficient to 

observe the law of God ? - - - 8 
On the Creed, the sum of our belief. - 8 
Unity and Trinity ot God. - - - 9 
IncarnatioD and death of our Saviour. - 12 
On the Lord's Prayer, the sum of our hope. 14 
The most noble oi all Prayers. - - 14 On the Commandments, the sum of our 
charity. - - - - 17 
Deadly sins. - - - - - 19 
The puni&hment. - - - - 19 
Contrary virtues.' - - - - 20 
Wotfksof Mercy, or everlasting fire.— Matthew 
xxv 41. - 20 Chap. Ill— The Sacrements, signs of grace, to 
apply to convey grace, the mexits oi 
Christ's precious blood to our souls. - 21 
The Sacraments of the living. - - 22 

The Sacraments of the dead. - - - 2(3 
The Mass. the unbloody^sacrifice of the body 
and blood of Christ. Great devotion, in- 
tense contrition requii'ed. - - - 23 ' 
The authority of the Church. - - - 28 
The pillar and ground of truth.— 1 Tim. iii. 15 00 
Chap. IV— Original sin and other sins. - 28 
The four last things to be remembered. - 31 
The state of ur Creation. - - - 31 
What we receive in our creation. - 32 
Different virtues. - - - - 32 

The eight Beatitudes. - - 33 

The Rosary. - - - - - 34 
What we are bound to believe in order to 

Salvation. - - - - - 37 
The teachings of the Catholic Church. - 37 THE SIGN OF THE CKOSS. 

The sign of the cross is made by 
putting the right hand to the fore- 
head ; then to the breast ; then to 
the left and right shoulders : say- 
ing while the hand is to the fore- 
head, in the name of the Father ; 
while to the breast, and of the Son ; 
and of the Holy, to the left shoulder; 
and then Ghost, to the right ; ad- 
ding Amen. 

The above is extracted from an abridgment of 
the Quebec catechism, revised and authorised 
by His Grace, The Most Revd. Joseph Signay, 
Lord Archbishop of Quebec, 1846.— And so certa- 
iuly the sign of the Cross should be made. Pray 
for me. AN TEÀGAISG CHRIOSD. CEISD, An Criosduidh thu? 

FREAGAIRT, Seadh gu de mh- 
inn maille ri grasan ar Tighearna 
Iosa Criosd. . 

C. Co is Criosduidh aim ? 

F. An ti a ghabhas baisteadh, a 
chreideas agus a dhaidicheas, 's a 
bhitlieas fosgarra air slighe Chriosd, 
's a chumas lagh Dbe gu h-iomlan. 

PART i . 

C. Cia comharra a Chriosduidli- 

F. Figair na Croise, mar a nithear 
a togail na laimh a dhionnsn.idh a 
chinn, bho 'n cheann a dliiOiinsu- 
idh 'n uchd, bho 'n ghualainn chlith 
dhionnsuidh na gualainii deise, a 
gradh na 'm briathran sin : " Ann 
an ainm an Athar agus a Mhic agus 
an Spioraid Naoimh, Amen." 

C. Creud mu'n deantar air a 
mhodh sin dhoibh. 

F. 'Bhrigh gun thaisbeanadh 
dhuinn dà Mhistaira mhor ar creid- 
eamh ; Mistaira na Trionaid ro Na- 
omh, 's Mistaira aon Iosa Criosd ar 
Tighearna, a thainig an coluinn 
daonna, 's , a dh' fhuilig has na 6 

Croise air ar sonainne. 

C. Cia mar a chiallaicheas t-u 
dhuinne Mistaira na Trionaid leis a 1 
choisrigeadh. ( 

F. Aidichidh mi air thus a togail g 
na laimh a dh'ionnsuidh a chiim | a 
gur aim slinas a tlia an t-Athair, a t 
cheud pliearsa dheth 'n Trionaid. 
A tabhairt na laimh bho 'n cheann d 
a dh'iomisuidh an uclid, aidicliidh 
mi gur h-ann bho 'n Athair a thain- a 
ig a' Mac, an dara pearsa dhetn 'n 
'inonaid. A tabhairt na lainih fe 
blion, a ghiialainn chlith a dh'ionn- 
suidh na gualainn deise, aidicliidli ! ] 
mi gur ann bho 'n Athair agus \] 
hho na Mhac a thainig an Spiorad L 
Naomh, an treas pearsa dheth 'n 
Trionaid. \ 

C . De mn'n cnii adh t-u do lamh 'n 'p 
toiseach air a ghualainn chlith j 
seach agliualainn dheas. J f ]. 

F. Grur h-ann le toradh Pais ar L 
slannighear, losa Criosd ar Tigh- 
earna, a thogadh sinn bho staid 
dhamainta gu staid nan gras. f 

C. Cia mar chreider leat staid nan ] 
daoine damainta air a ghnalainn ! h 
chlith seach a ghualainn dheas ? am 7 

F. Grur h-ann là 'Bhreitheanais a 
sgaradir le na h-Aingheil, claim Dhè 
bho claim dheamhnaibh, bithidh 
claim deamhnaibh air laimh chlith 
a Bhreitheamh, agus claim Dhè air 
a laimh dheis mar a their m Sgriop- 
tur. 

0. Co dhiu sin a thug- fuath. a 
dh'fhioghair na Croise ? 

F. Àn-spioraid, èregich 's pagan- 
aich ? 

C. Gu dè mu'n d' thng iad sin 
fuath dhi? 

F. Grur aim leis a Chrois' a 
chlaoidhear iad ; 's gu am bheil 
briathran na Croise na 'n fanoid aig 
na daoine damainte. 

C. Am bheil dearbhadh aig neach 
's am bith gu'm bheil comharra 
na Croise aims an Sgrioptur ? 

F Tha aig Iacob,a beannachadh 
claim Ioseph, '11 uair a chrose è 
lhamhan thar 1 acheile. C. Carson a chiuthaich Dia thu ? 

F. Grii eolas a chuir air le mo 
chridhe, gu mo dhochas a chuir 
ann; gaol m' uile chridhe a thoirt da , 8 

thairis air gach aon ni, 'sheirbhis a 
dheanamh,'s aithntan a chumail,gu 
bhi maille ris fhein ann an gloir 
nam Flathas. 

PART II. 

C. Co mheud ni 's coir do n' 
Chriosduidh a bhi aige dh' ionnsu- 
idh lagh Dhe a choimhlionadh ? 

F. Tri nithean,ereideamh,dochas 
agus gradh. 

C. Ciod e chreideas t-u le creid- 
eamh ? 

F. G-ach ni a theagaisgeas 
an Eaglais Naomli Chaitìigeaeh, 
dhuinn gu h-araidh gach ni 'tha 
ainmicht amis a chrend. 

C. Abair a Chreud, suim ar creid- 
eamh ? 

F Creideam ami an Dia &c. 
C. Co rhinn i ? 

F- An dà Abstol deng a thaing a 
shearmonachadh an t-Soisgeil air 
feadh an domhainn gu h-iomJan. 

C. Ciod thuige a rhinneadh a 
Chrend ? 

F. Gru sinne a theagasg na ar 
creideamh. 

C. Co mheud ni 'tha ainmichte 
anns a Chrend ? 

F. An dà airticle deug, gur iad 9 

an dà phuing dheug 's prionnsam- 
ailte dhuinne na arcreideamh. 

C. Co ann a chreideas t-u? 

F. Creididh mi ami an Dia. 

0. Co e Dia? 

F. Cruthadair, riaghladair, righ 
neamh agus talmhainn, Tighearna 
air na h-uile ni. 

C. De mu 'n abradh thu Dia nan 
uile chumhachdan ris ? 

F. A cheann 's gu feudar leis, le 
thoil fhein,le mhor chumhachdan,'s 
le aird-ionracas gach ni a dheananh 
do neoni agus neoni a dheanamh 
deth gacli ni. 

C. An creid thu anus an 
Trionaid Naoimh ? 

F. Creididh gu deimhinn. 

C. Cia mar a chreideas t-u 
anns an Trionaid Naoimh ? 

F. Creididh mi gu'r aon Dia i ann 
an tri pearsachan. 

C. Co mheud Dia a th' ann? 

F. Aon Dia ann an tri pearsa- 
chan. 

C. Co iadna tri pearsachan ? 
F. An t-Athair agus am Mac 
agus an Spiorad Naomh. 
0. An Dia an t-Athair? 10 

F. 'Seadh gu deimhinn. 

C. An Dia am Mac ? 

F. 'Seadh gu deimhinn. 

C. An Dia an Spiorad Naomh ? 

F. 'Seadh gu deimhinn. 

C. Nach eil tri Diathan an sin ? 

F. Cha 'n 'eil ann ach aon Dia 
ann an tri pearsachan ; 's ionnan 
cumhachdan's gloir dhoibh. 

Q, Co an Dia a chruthaich thu? 

F. An t-Athair siormidh. 

C. Co an Dia a cheannaich thn ? 

F. Mac Dhè nile chumhachd- 
aich. 

C. Co an Dia a thug grasan 's 
trocair dhuit ? 

F. An Spiorad Naomh. 

C. Caite an dh'fhuair thu na gras- 
an sin ? 

F. Anns a Bhaisteadh. 

C. Co mheud nadur tha anns 
'n Dia a chruthaich thu ? 

F. Aon nadur Diadhuidh. 

C. Co mheud nadur anns an 
Dia a cheannaich thu ? 

F. Dà nadur, nadur Diadhuidh 
's nadur daonna. 

C. Co mheud nadur anns an Dia 
a thug grassan 's trocair dhuit ? 11 

F. Aon nadur Diadhuidh. 

C. An robh an dà nadur sin anns 
a Mhac bho shiorruidheachd ? 

F. Cha robh, gus na ghabh è 
nadur daonna, a broinn na h-oighe 
Moire le cumhachdan an Spioraid 
Naoimh. 

C. Co dhiubh sin a dh'fhuilig air 
ar sonainne ? 

F. Criosd Mac Dhè. 

0. Caite na dh'fhuilig è air ar 
son ? 

F. Air a chrann cheusaidh air 
cnoc Chalbhari. 

C. Co bh'uaithe a cheannaich è 
sinn ? 

F. Bho ifrinn 's bho na pheac- 
adh. 

C. Co leis a cheannaich è sinn ? 

F. Le Fhuil phriseil fhein a 
dhortadh air ar sonainne. 

C. Dè an taisbeanadh 's leir 
dhuit a thoirt dhuinn air Mistaira 
na Trionaid ? 

F. Ionann 's mar tha gach neach 
a tha cruthaichte a reir iomhaigh. 

C. Ciod è 'n iomhaigh a chuir 
Dia ort ? 

F. Iomhaigh fhein. 12 0. Co dhiu a chuir è sin anns a 
chorp no anns an anam ? 

F. Chuir è anns an anam è. 

C. Cia mar a chuir è anns an 
anam è ? 

F. Mar tha aon Dia ann an tri 
pearsachan ; tha aon anam agamsa 
agus tri neartachan. 

C. Co iad na tri neartachan ? 

F. Tuigse, meadhair agus toil. C. An creid thu ann an Iosa 
Criosd ? 

F. Creididh gu deimhinn. 

C. Cia mar a chreideas t-u ann 
an Iosa-Criosd ? 

F. Creididh migur Mac deadh 
Athar è, co-chumhachdach, co- 
aigeannach, co-ghlormhor, gur h-e 
sin Mac an deadh Athar, a thainig 
na dhuine air ar sonainne,am broinn 
na h-oighe ghloirmhor Moire, le 
deadh oibrichean an Spioraid 
Naoimh. 

C. De agus sin a rinn Criosd air 
ar sonainne ? 

F. Eugadh è le Moire oigh a 
bha na h-oigh roimh a bhreith 
agus an deigh a bhreith 13 0. Dè tnilleadh agns sin a rinn 
Criosd air ar sonainne ? 

F. Dh'fuilig e Phais fo Phontius 
Pilait ; cheusadh e ; fhuair e bàs ; 
thiodhlaiceadh e ; chaidh e sios a 
dh'ifrinn ; dh'eirich e nios an ceann 
trì là bho nam mairbh ; chaidh e 
suas air Neamh ; tha e na shnidhe 
air deas laimh Dhè athar nile- 
chumhachdaich. As a sin thig e, 
a thoirt Breitheanais air bheothaibh 
agns air mharbhaibh. 

Creideam amis an Spiorad 
Naomh, agns an Eaglais naomh 
Ohaitligeach, ionann 's gn faighadh 
gach neach a reir oibrichean. 

C. Ciod a chiallaichas an Eag- 
lais Naomh Chaitligeach dhninne ? 

F. Co-chrninneachadh na 'n 
Criosdnidhean aig am bi creideamh 
agns a dh' aidicheas, air an aobhar 
gnr è Criosd as ceannard air an 
Eaglais ; 's am Papa a Yicar air 
thalamh. 

C. Ciod è an tairbhe h-ann 's 
an Eaglais Naoimh Chaitligich 
dhninne ? 

F. A chionn gn bheil sinn par- 
tach anns gach nile iobairt, sa- 14 cramaid,'s gach deagh obair a nitear 
innte, gu maitheanas fhaotainn 
dhuinn na 'r peacaiiiean, le moran 
do ghrasan agus tabliartasan eile 
bho Dhia C. Co i an urnuigh a tha 'n Eag- 
lais a teagasg dhuinne ? 

F. Paidir, Crend 's Ave Mairi, 
Confidir 's unmi^'h eile. 

C. Co i an urnnigh eile ? 

F. T-inntinn a thogail suas riDia. 

C. Abair a Phadir suim ar do- 
chais ? 

F. Ar 'n Athair a ta air Neamh 
&c. 

C. Co rinn i ? 

F. Mac Dhè Iosa Criosd, le bhenl 
fhein, a thnbhairt è i, 'ga teagasg 
da dkeadh Abstoil fhein, air an 
aobhar sin gur h-i 's uaisle amis a 
h-uile nrnuigh. 

C. Dè dh' iarramaid anns an urn- 
uigh sin ? 

F. Grloir Dhe, ar maitli fhein, a 
thaobh anamanna agns chuirp, ion- 
ann 's gum a toil leis simi a shaor- 
adh bho na h-uile olc. 15 

C. Abair an Av^-Mairi ? 
F. Beaniiaichear dhuit a Mhoire 
&c. 

C. Co rin 11 i ? 

F. An t-Aihgeal G abriel a thainig 
le teachdaireachd gu Moire, chuir 
leis na briathran eile, a BhanNaomh 
Ealasajd 's an EagJ&is. 

C Co air a labhradhmaid an Ave- 
Mairi ? 

F. Air ar Baintighearna Moire. 

C. C'aite am bheil Moire ? 

F. Tlia air Neamh. 

C. Ciod e a theireadh t-u ris an 
dealbli Mhoire ud aims an Eag- 
lais ? 

F. Gun d'rinneadh an dealbh sin 
ah'i gu siime a thoirt cuimbna air 
Moire, air àobhar gun deanainaid 
umhlachd dh'i, a mheudachadh 
onoirean Mhoire 

C. Am beil Moire anus gach 
iomhaisch a' sin ? 

F. Cha n' eil aim ach aon Mhoire 
Mathair Dhè, air an iarradhmaid ar 
n ? atheliuiiigich uile a shoillseach- 
adh dhuinn. % 

C. Am bheil durachd Mhoire 
anns a chuid eile dheth na 
Naoimh ? 2 16 F. Tha gu deimhinn air an aobhar 
gur cairdean do Dhia iad, a tha 
cuir an guidh 's 'n athchuingich 
guDia air ar sonainne 5 araid ar 'n Ain- 
geal Comh-aiteach,'s gach naomh 's 
co-ainm dhuinn. 

C. Ciod è theireadh t-u ri taibh- 
seran nan Naomh ? 

F. Gi-u 'n onaraichamid dhoibh, a 
chioim gu i'obh iad air nairibh ami 
an teampul an Spioraid Naoimh, 's 
gu 'n do rinneadn an t-ath cheangal 
dhoibh air na h-anmanna glormhor. 

0. Ciod è theireadh t-u a dol aim 
a do leabaidh ? 

F, Paidir, Creud 's Ave-Mairi, 
Conair-Mhoire 's urnuigh eile, 

C. Ciod è a dheanadh t-u amis a 
mhaduinn ? 

F. Tri nithean. Tain 2; 's buidh- 
eachas a thabhairt a Dhia a chionn 
mo ghleidheadh 's mo choimhead 
slan bho bhàs na h-oidhche. 

Tabhartas a thabhairt a Dhia na 
firinn ann am anam 's aim am 
chorp. 

'S gach aon ni a dh'fhaodas mi a 
dheanamh a dol a chumail seirbheis 
Dhè mo Mhaighstir gu durachdach, 
gu h-oidhche. ir 

FlTHNTEAN DHE AIR AN AlTH- 
GHIORRADH,— SUIM AR CaRTHA- 
NACHD. 

Creideam ami an Dia gu glan. 

Na toir ainm Dhè gun aobhar. 

Cum an t-Soarsuinn mar 's coir. 

Thoir dha t-Athair 's dha 
d'mhathair onair. 

Na dian marbhadh goidno druis. 

Fianuis a bhreige an aon chuis. 

Na sanntuich bean nach leat 
fhein. 

Ni fir eile no airneis. 1. Creideam ann an Dia gu gian. 

2. Na toir ainm Dhè gun aobhar. 

3. Cum a t-Soarsuinn mar 's coir. 

4. Thoir dha t-athair is dha d'- 
mhathair onoir. 

5. Na dean marbhadh. 

6. Druis, na, 

7. Meirle. 

8. Fianuis a bhreige na cuir an 
aird. 

9. Na sanntuich bean nach leat 
fhein. 

10. Ni fir eile no airneis. 

FaITHNTAN NA H-E A.GLAIS. 

Laithean saor a chumail naomh. 18 Na dean oh air thrailleil air na 
laithean sin, oifrionn eisdeachd la 
saor 's Domhnaich. 

Trass; 's fuirach saor bho fheoil 
air laithean as air amaniian ord- 
aichte. 

Faoisid ghlan a dheanamh an 
car 's ainmig, aon ùair anns a 
bhliadhna,sacramaid naomh' chuirp 
an Tighearna aghabhail gu li-araid 
aim an trathan na Casga. 

An deichamh. a dhioladh. 

Grun phosadh le bainnis a dhean- 
amh, bho na cheud là dheth 'n Ad- 
mhen gn là nan Tri-righrean, no 
bho na cheud la dheth na Char- 
gns gn Didonaich Min-casg. 

Gun phosadh a dheanamh an' 
diomhaireachd, no an taobh a stigh 
do cheumannan araidh daimh no 
cleamhnais, no anns na càsan eile 
anns am bheil an Eaglais 'ga chros- 
adh. 

Bho 'n a labhair sinn air gach 
maith bu choir dhuinn a dheanamh 
labhraidhmaid a nis air na h-uilc ; 
bho na 's iad bu choir dhuinn a 
sheachnadh gur iad sin 19 

NA SEACHD PEACAIDH MHAEBH: 

1. Uabhar. 

2. Sannt. 

3. Dim s. 

4. Craos. 

5. Leisg, 

6. Farmad, agus. 

7. Fearg. 

G-ur h-iad sin bu fhreumh agus 
a b'ughdar anns gach h-uile pec- 
adh marbh a dheanamh. 

C. Cia dinbhail a pheacaidh 
mhairbh dha na pheacach ? 

F. Griin chaill è a Dhia sa ghloir 
leis, 'n oidhreaclid a ghealladh. 
dha, s gu 'n d'rinneadn a sgla- 
mhaidh dheth, gu pian shiorruidh 
ifrinn. 

C. Cia diubhail a pheacaidh 
sholo' dha na pheacach ? 

F. Cha do chail e a Dhia no 
ghloir leis; gidheadh, ga' dhiobh- 
ail gu 'n tig è dheth ; gu 'n d'theid e 
'm buaireadh 's an grain leis air 
seirbhis Dhe a chumail ; 's gu 'n 
ollanaich è 'n duine dhionnsuidh 
gach uile peacadh marbh a dhean- 
amh. 20 SEÀCHD SUBHAILCEAN NA TREOC- 
AIR A MHATHAS AGUS A LUGHAD- 
AIGHEAS A PHEACANNAN DO NA 
PHEACACH. 

1. Umhlachd. 

2. Fialachd. 

3. Greamnuidheachd. 

4. Measarrachd. 

5. Iasgachd. 

6. Carrantachd, agus, 

7. Faighidin. 

SEACHD OIBRICHEAN CORPORRA NA 
TREOCAIRE. 

1. Biadh dha 'n acrach. 

2. Deoch dha na phaiteach. 

3. Eudach mil 'n nochd. 

4. Osnadh mu dheoire. 

5. Dol a shealtuinn air daoine 
aim an eug-cruth. 

6. Cuairt a dheanamh air prios- 
anaich, agus. 

7. Mairbh a thiodhlacadh. 

SEACHD OIBRICHEAN SPIORAD- 
AIL NA TBOCAIRE. 

1. Deagh chomhairle dha d' choi- 
mhearsnach. 

2. Eolas dha 'n aineolach. 21 

3. Teagasg air a Iheas dha na 
plieacach. 

3. Misneach a dhaonibh dn- 
bhronach. 

5. Grach as-onair a gheibh tliu a 
mhathadh. 

6. 'Bhi guidh'air bheothaibh agus 
air mharbhaibh. 

7 'S uabhar chaich iomrachduin 
gu faoighidneach. 

part 

SEACHD SACRAMAIDEAN NA 
H-EAGLAIS. 

1. Baisteadh. 

2. Dol-fo-laimh Easpuig. 

3. Faoisaid ghlan. 

4. Corp Chriosda. 

5. Ola roimh n' bhas. 

6. Ord-Naomh, 's. 

7. Posadh. 

C. Ciod è an tairbh 'tha arm a 
sacramaid a' Bhaistidh ? 

F. G-u 'n d'rugeadh sinn ami 
am peacadh na smnsearachd, gun 
'n tog am Baisteadh am peacadh sin 
d'inn, mar sin gu'n dean e Criòsd- 
uidhean 's claim Dhè dhinn agus 
oighreachain dligheach air a bhea- 
tha shiorruidh. 22 C. Grii de '11 tairbhe 'tli'anns an 
t-sacramaid, " Dol-i'o-laimh Easp- 
uigl" 

F. Sacrarnaid ar neartachaidh ; 
Dli'aon trioblaid no geurleanmhu- 
inn gan tigeadh oirun, gu i'uilig- 
maid am bàs air son ar creid- 
eamh, mar a dhuiligeadh na 
naoimh agus na martairean. 

C. Carson a dhorduich Criosd 
Mac lllie sacramaid na Faoisaid ? 

F. G-u làn mhathanas a thabh- 
airt dliuinn aims gach peacadh a 
rinn sinn bho'n a ghlac sum Baist- 
eadh. 

C. Co iad na meadlionan bn choir I I 
dliuinn a ghnathachadh gu ruidh- i ! 
eachd air an Ian mhathanas ? 

F. Aideachadh be oil, bron spior- 
adail, a choillionadh sin a bhreith- i f 
anais aithrich, 's dochas dainghean j 
a ghlacadh ami an Dia nacli tuite- 
aaiimid aim 's na peacanan cianta I a j 
rithist. j C 

C. Grii dè m tairbhe th' ami 's an [ \\ 
aran a tba am pearsa eaglais a tabh- 
airt dhuinn ? 

F. Gair h-è Criosda fhein a th' 
ami, eadar ihuil agus f heoil, anam | ^ 23 agus chorp, Dhiadhaehd agus 
dhaontachd ; mar a tha è air Ne- 
amh, gu blieil è air talamh aims 
an t-Sacramaid ; mar aon ciant aims 
an Chalis a th'aig an t-sagairt air a 
beaimachadh aims an aiirionn. 

G. Gru dè tha 'n Aifrionn a dean- 
am h ? 

F. Tha i cuimhneachadh, 'sa 
Soillseachadh dh'uinne air Bhreithe, 
air Phais agus air Bhas an Tigh- 
eam' losa-Criosda ; le iobairt 
fhein, gu 'n deantar sin, far an tug 
I Dia è fhein mar thabhartas, air 
bheothaibh agus air mharbhaibh ; 
far 'm bu choir dhuinne a bhi 
lathair le debhoisem mhor 's le 
aithreachas teaim. 
[■ 0. Am beil brigh an airain 's an 
i- fhion a lathair a 'n uair a tha e air 
ie I a bheannachadh ? 
e- F. Cha'n 'eil ; tha brigh an arain 
ia \ air a thioimdadh an Corp 
I Chriosd agus brigh an fhion air a 
I thioimdadh. na Fhuil. 

C. Co leis a rinneadh an tionnd- 
adh sin air ? 

F. Le briathran 's le cumhachd- 
I an Chriosd. 24 C. Càit' an d'rinneadh an tionnd- 
adh sin air ? 

F. Anns an iobairt air an Alt- 
air. 

^ C. Gu dè an tairbh' a bhitheadh 
sin do dhuine a ghabhadh ann a 
staid iomchuidh è ? 

F. 'S beatha shiorruidh dha 
anam è mar a thnirt Criosd : 

" 'jS biadh firinneach trì fheoil ; 's 
deoch fhirinneach w' fhuil ; ge Ve 
dli itheas m! fheoil, 's a dKolas m 1 
fhuil, gabhaidh mise comhnuidh anus 
an duine sin, 's gabhaidh an duine 
sin comhnuidh annamsa ; mar a tha 
mise beo as leth wi Athar, bilhidh a 
neach sin beo as mo leithsa ; cha 'n 
ann mar a dK ithe ar rì athrichean 
am Manna anns an fhasacV s fhuair 
iad bas ; ge V e dhiiheas an l-aran 
so bilhidh e beo gusiorruidh" 

C. Gu dè a lochd a bhitheadh an 
sin do dhuine a ghabhadh ann a 
staid mhi-iomchuidh è ? 

F. Mar a tha 'n t-Abstol Pol a 
grathainn : u Ge-be dK itheas an t-aran\ 
no dholas a Chailis an uair nach 
fhiach e e, tha e coirreach ann an 
corp agus an7i am fuil an Tigh- earna ; ag'ith agus ag 1 ol diteadh 
siorruidh dha anam, nach tug e 
"n aire a chorp an Tighearna" 

TAIRBH CHUIGEAM SACRAMAID. 
S VCRAMAID NA H-OLA-BHAIS. 

'Nuair a bhio's duine tinn aim, 
cuirear fios air Pears' eaglais ; thig 
na Criosduidhean adheanamh an 
! urnuigh mu 'n cuairt da ; cuirear 
a n' ola air aim an ainm Dhè, a 
thogail fuighleach nam peacanean 
dheth aim a spairnean a bhais. — 
Seum, v. lJf 15. 

j W AN T-SEATHAMH SACRAMAID. 

\ Sacramaid orda-naoimh na h- 
iii Eaglais, leis a "bheilna Pearsachan 
iif eaglais a posadh ri Eaglais 
mi Chriosd, na luchd muintir aig Dia 
's na in buachaillean air an trend. 

11 AN T-SEACHDAMH SACRAMAID, — 
SACRAMAID A' PHOSAIDH. 

j C. Carson a tha am posadh air 

Ì orduchadh ? 
m F. G-u meudachadh pobull Dhè 
i i air talamh agus ar Neamh, gu 
lm caitheamh-beatha Chriosdail a bin 26 aig na Criosduidhean, 's ma bhith- 
eas sliochd orra an togail aim an 
eagal Dhè. 

C. Grii dè rud Sacramaid ? 

F. Comharra a tha sinn a 
faighinn air na grasan nacli 'eil 
sinn a faicinn, a dli'orduicli Criosd 
dhninn a dh' ìonnsuidh ar sabhal- 
aidh. 

C. Co iad sacramaidan nam 
marbh dheth na seachd sacramaid- 
an ? 

F. Am Baisteadh agus an Fhaois- 
id. 

C. Carson a tha thu agrathainn, 
"Sacramaidan nam marbh" ris a 
Bliaisteadh agus ris an Fhaoisid ? 

F. Nuair thainig sinn a dh' ionn- 
suidh an t-shaoghail so an toiseach, 
bha sinn marbh ami am peacadh 
na sinn sear achd gus an dh'fhuair 
sinn Baisteadh; 'nnair a fhuair, 
sinn Baisteadh bha sinn an deighj 
ar naomhachadh ; — na falbhamidj 
anns a staid anus an robh sinn a 
'nnair sin, cha robh fnireach oirnn 
gun dol a stigh do rioghachd 
Fhlathanais ; acn. bho na f huaiij 
sinn nine air an t-saoghal a rinnp 27 

peacadhjle'r smaointean, 's le 'r bria- 
thran, 's le 'r gniomhanan, chaill 
sinn eifeachd a Bhaistidh leis an 
pheacadh ; acli na'ii dean a mid 
Faoisid gill an f 'h ir i nn e a ch , gheibha- 
mid lan mhatlianas, agus bheir- 
eadh è beo 'n t-anam a tha marbh 
anns a pheacadh. 

C. Gu de a dlieanamh t-u a dol 
gu t-Fhaoisid ? 

F. Tri ni the an ; mo pheacana 
a thoirt a dh' ionnsuidh mo chni- 
mhne ; mòr dhuileadas a bhi orm 
air son an deanamli ; an cuir sios 
gu fosgarra, so-thuigseach dha 'm 
Fhoid-taoisid. 

C. Carson a rachadh t-n gu 

fhaoisid ? 

F. Gru doehas a ghlacadh. 's gu 
math anas fhaotainn. 

C. Co aig a robh mathanas ri 
thabhairt dhuit ? 

F. Aig Criosd agus aig an Eag- 
lais, ma fhuair sinn air lorg nan 
Abstol. 

C. Gru dè math a dheanadh e 
huit dol gu t-eisdeachd gu pearsa 
aglais seach gu duin' eile ? 
F. G-ur ann aig an E aglais a 28 tha 'n comas a dhag Criosd aig na 
h-Abstoil : " Gach ni a cheanghlas 
sibhs 1 air talamh, ceanghlaidh mis 1 air 
Neamh e ; gach ni a sgoilas Sibils' 
air talamh, sgaoilidh mis' air Neamh 
e ; gheibh sibh iuchrichean Fhlath- 
anais ; bithidh mis 1 agaibh gu cri- 
och dheirionnaeh ant-saoghail : bith- 
idh an Spiorad Naomh air stiuir 
agaibKs cha leig e iomrall sibh." — ■ 
Mata, xvi, 18, 19., xviii, 18 
xxviii, 18, 19, 20 ; Eoin, xiv, 16, 
17, 26, xvi, 13, xx, 21, 23 PART IV. 

C. G-u dè rud peacadh na sum- 1 D( 
searachd ? i a]( 

Gr. Am peacadh amis am bheili 
sinn air ar breith. . r A 

C. Cia mar tha sinn air ar I AC 
breith amis a pheacadh sin ? j 

F. A thaobh peacadh Adhaimh.jj o 
an' uair a dhith è am meas a chrosj 3 
adh dheth. 'io c | 

C. Gru dè rud peacadh gniomha \ J { 

F. Am peacadh a ni sinn bho nfL c | 
thig sinn gu aois reusoin. J 5 j 

G. G-u dè rud peacadh marbh ? k m . F. Am peacadh a mharbhas an 
t-anam 's a choisneas ifrinn. 

0. Cia mar a tha 'm peacadh a 
marbhadh an anama ? 

F. Tha è milleadh spioraid an 
anama ; mar tha an t-anam a deal- 
achadh ris a choluinn ; ann a staid a 
pheacaidh mhairbh, gu bheil gras- 
an Dhè ga sgaradh bho 'n anam. 

C. Gru dè rud peacadh sola ? 
] F. Cha mharbh è an t-anam 's cha 
] ( choisinn è ifrinn, ach cuiridh è 
fearg air Dia. 

C. G-u dè rud ris an ah air thn 
peacadh ? 

F. Gach smaointean, briathran 
i\\ no gniomhanan a ni sinn an agh- 
aidh lagh Dhè no na h-Eaglais. 

liel |NA SI A PEACAIDH A THA CUIR AN 
, 1 AGHAIDH AN SPIORAID NAOIMH. 

I 1. An-dochas a' trocair Dhè. 
ùJk 2. An-danadas air trocair Dhè. 
iiol 3. Cuir an aghaidh na firinn as a 

l*iochd. 

J 4. Fuath a leas do choimhears- 
^oliaich. 

1 5. Fad-chomhnuidh an a staid a 
^■Iheacaidh mhairbh. 30 

6. 'S bhi neo-aitlireacli aim 'n 
uair a bha.s. 

NA CEITHIR PEACAIDH A THA ( 
GHEACII DIOGHALTAIS. 

1. Mort-toilach. 

2. Peacadh shoduim. 

3. Eucoir bhanntraichean 's dhi 
leachdain. 

4. 'S fallas a chosnaich a nasga 
idh. 

NA NAOIDH ROIDEAN AIR A' BHEIL 
DUINE A TUITEAM ANN AM PEACADH 
AN FHIR UD EILE. 

Ì. Le comhairle. 

2. Le comannd. 

3. Le aontachadh. 

4. Le brosnachadh. 

5. Le brosgul, no le sodal. 

6. Le dion. 

7. Le partachad'h. 

8. Le fuireach samhach an 'uaii 
a 's coir dha labhairt. 

9. Le leithsgeul na do-bheairt 
ghabhail. 

TEJ-NAIMHDEAN BUN AIL TEACH A 
ANAMA. 

An saogha], a chohiinn agu 
an t-eucoracli. 31 Na tri uile a tharruing am 
peacadh marbh air an anam. 

Di-chuimhne air a mheadhair, 
draghalachd air an toil, dorchadas 
air an tuigse. 

CEITHIR CHEJOCHAN DEIREAN- 
NACH AN DUINE, — BAS, BREITHEAN- 
AS, IFRINN, AIR NEO FLATHANAS ! 

C. Gru dè sjtaid anns an do chru- 
i thaich Dia thu ? 
IB F . Staid naomh bheannaichte nan 
gras, gu ceart agus gu 'iomlan, gu'n 
i d'thug è fhein toil shoar dh'uinn 
i I comas math 's nilc a dheanamh ; 

ach gu 'n chnir è mar fhiachan 
j oirnn am math a dheanamh, 's an 
I t-olc a sheachnadh ; nan deanadh- 
mid sin agus toradh na craoibh a 
chross an Tighearna dh'inn, a shea- 
a ij chnadh bhidheadhmid fhein 's ar 
sliochd beo fad sàoghal nan saoghal, 
[tj gus an gnidheadh Dia sinn a stigh 
do rhioghachd Fhlathanais ; a 
j chionn 's nach d'rinn sinn sin, gu 
A! jbheil am bàs corporra a tighinn air 
a choluinn 's am bàs Spioraidail a 
igj tighinn air an anam, 's am peacadh 
ia toirt buaidh oirnn. 

3 82 

C. Gru dè a thug am bas corporra 
air a choluinn ? 

F. Thug am peacadhs 'tha toirt a 
bhais spiorail air an anam. 

0. G-u dè thug Dia dhuit anns a 
chruthachadh, 'nuair a chmthaich 
è thu ? 

F* Anam spioradail, reusonta, do- 
mharbhach, comasach air Dia a 
mhealachdain gu siorruidh. 

CEITHIR FRETJMH SHUBHAILCEAN. 

1. Grliocas. 

2. Ceartas. 

3. Neart. 

4. Measarachd. 

TEI IUCHRICHEÀN FHLATHANAIS. 

1. Urnuigh. 

2. Traisg 's. 

3. Deirc. 

TRI CHOMHAIKLEAN AN T-SOISGEIL. 

1. Deoin-bhochdain. 

2. Griia-gheamnachd . 

3. Làn-umhlachd. 

SEACHD GE1BHTEAN AN SPIORAID 
NAOIMH. 

1. Grliocas. 38 

2. Tnigse. 

3. Comhairle. 

4. Neart. 

5. Fiosrachadh. 

6. Diadhachd, agus 

7. Eagal an Tighearna. 

DA THOEADH DHIAG AN SPIORAID 
NAOIMH. 

1. Gradh. 

2. Solas. 

3. Siothchaint. 

4. Faoighdinn. 

5. Fialachd. 
6- Mathas, 

7. Fad-f hulangas. 

8. Ciuineachd. 

9. Creideamh. 

10. Macantachd. 

11. Measarachd. 

12. Geamnachd. 

OCHD DROINGAN JS T A TROCAIR. 

1. 'S beannuichte an fheadhain a 
tha bochd nan spiorad, a chionn gur 
leo rioghachd Fhlaitheanais. 

2. 'S beannuichte na daoine 
ciuine,a chionn gu faigh iadseilbh 
anns an fhearann. 34 

3. 'S beannuichte na daoine 
dubh-bronach, a chionn gu faigh 
iad solas. 

4. 'S beannuichte an flieadhainn 
dh 'fuiligeas acras agus pathadh air 
son a cheartais, a chionn gu faigh 
iad sasachadh. 

5. 'S beannuichte na daoine tro- 
caireach, a chionn gu faigh iad 
trocair. 

6. 'S beannuichte luchd a chri- 
dhe ghlain, a choinn gu faic iad 
Dia. 

7. 'S beannuichte luchd dhean- 
amh na siothchaint, a chionn gu 'n 
canar clann Dhè riu. 

8. 'S beannuichte an fheadhainn 
a dh 'fhuilgeas geur-lheanmhuinn 
air son an creidimh, a chionn gur 
leothsan rioghachd Neamh. 

CUIG M1STAIRAN DEUG AR TIGHEAR- 
NA IOSA CRIOSD BU CHOIR A BHI 

AGrAINN a lathair ak am dhuinn a 

BHI A GrABHAIL NA PSALTAIR MHOIRE. 
CUIG MISTAIRAN AR SOLAIS. 

A cheud Mhistaira. 

1. 'Nuair a thainig an t-Aingeal 
G-abriel le teachdaireachd gu 35 

Moire, 's a ghlac i Mac Dhè air a 
giulain. 

An dara a Mistaira. 

2. 'Nuair a chaidh Moire a sheal- 
tuinn air a Bhan-naoimh Eallasaid. 

An treas Mistaira 

3. 'Nuair a rugadh Criosd anns a 
stapul eadar damn agus aiseal. 

An ceathramh Mistaira. 

4. 'Nuair a thaisbeau Criosd e 
fhein anns an Eaglais 's a dhoirt è 
cheud bhoinne dheth f huil air ar 
sonainne. 

An cuigeamh Mistaira. 

5. 'Nuair a f huaireadh e a teag- 
asg anns an te ampul 1 eadar na 
Doctairean. 

NA CU1G MISTAIRA DU-BHKOFACH. 

A cheud Mistaira. 

6. Urnuigli an Tighearna anns a 
gharadh oidhche roimh 'n na bhàs a 
dhuilig e, 'n uair a chuir è f alias 
fola dheth. An dara Mistaira. 

7. 'Nuair a sgiursadh ceangailte 
ripost e. 

An treas Mistaira. 

8. 'Nuair a chuireadh an crùn 
droighinn air a cheann. 

An ceathramh Mistaira. 

9. 'Nuair a ghiulain e chrois gu 
cnoc chalbhairi. 

An cuigeamh Mistaira. 

10. 'Nuair a dhuilig e Pais agus 
Bàs air rath a chinneadh-dhaonna 

NA CUIG MISTAIRAN GLORMHOR. 
A cheud Mistaira. 

i 

11. As-eirigh an Tighearna bho ] 
na mairbh Dia-domhnuich-casg. a 

An dara Mistaira. 

12. 'Nuair a chaidh Criosd suas L 
air Neamh. j j 

An treas Mistaira. 1 I 

13. 'Nuair a thainig an Spiorad ll 
Naomh a nuas air na h-Abstoil Di- 
domhnuicli Caingis. *7 

An ceathramh Mistaira 

14. 'Nuair a chaidh Moire suas 
air Neamh. 

An cuigeamh Mistaira. 

15. 'Nuair a chuiradh crùn glor- 
mrior air a ceann fos cionn gach 
naomh 's gach Aingeal ami am 
Flathanas. 

C. Gru de tha mar fhiachan oirnne 
a chreidsinn gu bhi sabhailt ? 

F. G-ach ni a theagaisgas an 
Eaglais naomh Chaitligeach 
dhuinn; co-dhiubh a tha e sgriobhte 
no nach eil, gu bheil mar fhiachan 
oirnne a chreidsinn gu bhi sabh- 
ailte, le deadh dhochas 's le deadh 
dhimhoseam anns an Tighearna 
Dia ; bho 'n sinn a sheirbhisich 
air an t-saoghal gu freagairt da fhein 
ann a là mor a Bhreithanais. — 
Mata, xviii, 17 ; Marc, xvi, 16 ; 
Lucas x. 16 ; Eoin x. 16 ; Gnio. ii. 
4-7 ; Eabh. xi. 16 ; n Tesal, ii, H; 
I Tim., Hi, 15. Laudetur Jesus Chris- 
tus. 33 Extract foe, such as have no 
great memory, on faith, hope and 
charity ; Unity and Trinity of 
G-od ; Incarnation and death of our 
Sayiour. On the end of our crea- 
tion, the Creed, the Lord's prayer, 
the Commandments, Sacraments, 
Eucharist and Penance, and the 1 
authority of the Church : 

C. Carson a chruthaich Dia 
thu ? 

F. Gru eolas a chuir air le mo 
chreideamh ; gu mo dhochas a 
chur arm ; gaol m' uile chridhe a 
thabhairt da, thairis air gach aon 
ni; 'sheirbheis a dheanamh, 's 
_ aithntan a chumail, gu bhi maille 
ris fhein ann an gloir nam Flathas. 

C. Comheudni as coir do n' 
Chriosduidh a bhi aige dhionnsuidh Q 
lagh Dhè a choimhlionadh ? ! CB 

F. Tri nithean, creidimh, dochas, ; 
agus gradh. 

C. Ciod e a chreidas t-u le j 
d' chreideamh ? 89 

F. G-ach ni a theagaisgeas an 
Eaglais Naomh Chaitligeach dh'ui- 
nn, araid gach ni tha ainmichte 
anns a Chreud. 

C. Abair a Chreud ? 
F. Creideam ann an Dia &c. 
C. Co e Dia? 

F. Cruthadair, Riaghladair, Eigh 
J Neamh agus talamhuinn, Tighear- 
\ na air na h-uile ni. 
I C. Co mhend Dia a h-ann ? 

F. Aon Dia ann an tri pearsachan. 
C. Co iad na tri pearsachan ? 
F. Ant-Athair agus am Mac agus 
an Spiorad Naomh. 
C. An Dia 'n t-Athair ? 
F. Seadh gu deimhinn . 
C. An Dia am Mac ? 
F. Seadh gu deimhinn. 
C. An Dia an Spiorad Naomh ? 
F. Seadh gu deimhinn. 
C. Nach eil tri Diathan an sin ? 
F. Cha 'n eil ann ach aon Dia 
ann an tri pearsachan 's ionann 
cumhachdan 's gloir dhoibh. 
C. Co 'n Dia a chruthaich 'u ? 
F. An t-Athair siorruidh. 
C. Co 'n Dia a cheannich 'u ? 
F. Mac Dhè uile Chumhachd- 
aich. 40 

C. Co 'n Dia a thug grasan 's 
trocair dhuit ? 

F, An Spiorad Maomh. 

C. Caite 'n d'fhuair thu na grasan 
sin ? 

F. Anns a Bhaisteadh. 

0. Co mheud nadur aims an Dia 
a chruthaich 'u ? 

F. Aon nadur Diadhuidh. 

C. Co mheud nadur amis an Dia 
a cheannaich thu ? 

F. Da nadur, nadur Diadhuidli 's 
nadur daonna. 

C. Co mheud nadur anns an 
Dia a thug grasan 's trocair dhuit ? 

F. Aon nadur Diadhuidh. 

C. An robh an da nadur sin anns 
a Mhac bho shiorruidheachd ? 

F. Cha robh, gus na ghabh e 
nadur daonna, a broinn na h-oighe 
Moire le cumhachdan an Spioraid 
Naoimh, 

C. Codhiubh,sin a dh'fhuilig air 
ar sonainne ? 

F. Criosd Mac Dhè. 

C. Caite na dh'fhuilig è air ar 
son ? 

F. Air a chrann ■ cheusaidh air 
onoc Ohalbhari. 41 

0. Co bh'uaithe a cheannaich e 
sinn ? 

F. Bho ifrinn 's bho na pheac- 
adh. 

C. Co leis a cheannaich e sinn ? 
F. Le fhuil phriseil fhein a 
dhortadh air ar sonainne. C. Abair a Phadir ? 

F. Ar 'n Athair a taair Meamh &c. 

C. Co rinn i ? 

F. Mac Dhè Iosa Criosd, le bheul 
fhein, a thubhairt e i, 'ga teagasg 
da dlieadh Abstoil fhein, air an 
obhar gur h-i 's naisle aims a 
ah-nile urnuigh. 

C. De dh' iarradhmid anns an 
urnuigh sin ? 

F. Gloir Dhe, ar math fhein a 
ihaobh anmanna agus chnirp, — ■ 
ionnan 's gu m' toil leis sinn a 
shaoradh bho na h-uile olc. 

AITHNTAN DHE AIR 'N AITHGHIOR- 
EADH. 

1. Creideam aim an Dia gu glan. 

2. N"a toir ainm Dhè gun aobhar. 

3. Cum an t-Soarsuinn mar 's coir. 42 

4. Thoir dha t-athair is dha d'- 
mhathair onair. 

5. Na dean marbhadh. 

6. Druis, na 

7. Meirle. 

8. Fianuis a bhreige na cuir an j 
aird. ! 

9. Na sanntuich bean nach leat 
fhein. 

10. Ni fir eile no airneis. I 

FAITHNTAN NA H-EAGLAIS. 

Laithean saor a chum ail naomh. 

Na dean obair thrailleil air na 
laithean sin, oifrionn eisdeachd là 
saor as Domhnaich. 

Trasg 's furach saor bho fheoil 
air laithean as air amannan ord- 
aichte. 

Faoisid ghlan a dheanamh an 
car 's ainmaig, aon uair anns a ' a 
bhliadhna, sacramaid naomh' JJ 
chuirp an Tighearna a ghabhail gu ^ 
h-araid aim an trathan na Casga. 1 
An deichamh a dhioladh. [ ffi 

Grun phosadh le bainnis a dhean- ffl 
amh, bho na cheud là dheth 'n Ad- J 
mhen gu làna 'n Tri-righrean, no ^ i 110 43 

bho na cheud là dheth na Chargns 
gu Didonaich Min-casg. 

Grim phosadh a dheanamh an 
diomhaireachd, no an taobh a stigh 
do cheumannan araid daimh, no 
cleamhnais, no aims na casan eile 
anns an bheil an Eaglais 'ga chros- 
adh. 

SEAL'HD SACRAMAIDEAN NA H-EAG- 
LAld. 

1. Baisteadh. 

2. Dol-fo-laimh Easpuig. 

3. Faoisaid ghlan. 

4. Corp Chriosda. 

5. Ola roimh n' bhas. 

6. Ord'-Naomh, 's. 

7. Posadh. 

0. Gru dè rnd sacramaid ? 
F. Comharradh a tha sinn a 
faighinn air na grasan nach 'eil 
sinn a faicinn, 'a dh'orduich Croisd 
dnuinn 'dhionnsuidh ar sabhalidh. 

C. Gcu de'n tairbh' a th' anns an 
aran a tha am Pearsa eaglais tabh- 
airt dh'uinn ? 

F. G-ur h-e Criosd a f hein a th' 
ann ; eadar f huil agus f heoil, anam u 

agus Chorp, Dhiadhachd agns 
dhaonteachd. 

C. Carson a dhorduich Criosd 
Mac Dhe Sacramaid na Faoisaid ? 

F. Gru lan mhath anas a thabhairt 
dhuinn, amis gach peacadh a rinn 
sinn bho na ghlac sinn Baisteadh. 

C. Gru dè math a dheanadh 
dhuit dol gn t-eiseachd gu Pears' 
eaglais seach gu duin' eile ? 

F. Grur h-ann aig an Eaglais a 
tha 'n comas a dh'f hag Criosd aig 
na h-Abstoil : "Gach ni a cheanghlas 
sibhs 1 air talamh ceanghlaidh mis air 
Neamh e ; gach ni sgaoileas sibhs' air 
talamh, sgaoilidh mis air Neamh e ; 
gheibh sibh iuchrichean Fhlathan- 
ais ; bithidh mis agibh gu chrioch 
dheireannach an t-saoghail ; bithidh 
an Spiorad Naomh air • stiuir agibh , 
's cha leig e iomrall sibh."' — Mata xvi 
18, 19; xviii 18; xxviii 81, 19, 20, 
Eoin xiv 16, 17, 26 ; xvi IS; xx 21, 28. 
I Tim Hi 15. CHEIOCH. ì 
i 

i 1 

r 

5 

s 
r 
r 

i